Социална харта

Уважение, лоялност, постижения и дискретност са не просто нашите ценности, но и сърцевината на нашата фирмена култура. Ние се отнасяме към всички служители, сътрудници и партньори честно, отговорно и в съответствие с местните норми и разпоредби. С особено внимание и уважение се отнасяме към следните права и принципи:
Здравословни и безопасни условия на труд ·        Ние гарантираме създаването на безопасни и хигиенни условия на труд в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове. Служителите са обучени, така че могат да допринасят за по-безопасна и хигиенична работна среда.
Без детски труд ·        Хеби ЕООД наема само хора, които са над минималната възраст за наемане на работа, както е предвидено в конвенциите на МОТ и националното законодателство.
Без принудителен труд ·        Всеки трябва да работи според собствената си свободна воля; Дружеството не приема каквато и да е форма на принудителен труд. Служителите имат право да прекратят трудовите си правоотношения, след подаване на предизвестие в разумен срок.
Възнаграждения и заплащане ·        Възнагражденията, заплатите или другите обезщетения трябва да съответстват поне на най-ниската законовата граница и да бъдат изплащани.
Работно време ·        Регламентирано работно време и извънредният труд не може да надвишава максималните законови ограничения.
Свободно сдружаване в национални или международни организации ·        Хеби ЕООД зачита правото на служителите да се присъединяват към организации и да изразяват своите възгледи относно важни въпроси, по законен начин. Правото да се договарят колективно, не може да бъде ограничено.
Предотвратяване на злоупотреби и тормоз ·        Всички в компанията трябва да се стремят да създават работна среда, в която всеки служители да се третира по справедлив начин, въз основа на принципите на недискриминация, уважение и човешко достойнство.